Det är enbart Travsällskapen som är ägare till Svensk Travsport (ST)och dess dotterbolag! Så lyder svaret på en direkt fråga till ST:s ledning den 12 januari 2021.

Detta är ett klargörande som nu äntligen blivit fastställt. Oerhört viktigt både för Travsällskapens överlevnad och för förutsättningarna för den nödvändiga omorganisation av ST som just nu processas bland de olika sällskapen runt om i landet. En omorganisation som är oundviklig för att ge framtida möjligheter för travnäringens finansiärer – hästägarna.

För oss i Åby Travhästägareförening är detta självklart. Finns inga hästägare, finns inga travbanor. Inte heller finns det då några intresseorganisationer, tjänstemän eller aktiva. Inte heller något ATG. Vi är helt övertygade om att Sällskapen även fortsatt måste äga ST och att hästägarna utövar både sitt inflytande och ägande av ST – via de lokala sällskapen.

I omorganisationens första rond, var det enbart ST:s egna förslag som fick diskuteras. ÅTHF tillsammans med både enskilda medlemmar och hästägareföreningarna på Solvalla, Eskilstuna samt Mantorp arbetade dock fram egna förslag som till slut samordnades i Banornas Alternativa organisationsförslag. Som vi tidigare beskrivit ska ägandet ligga kvar hos Sällskapen i detta förslag. Dessutom skall sällskapens styrelser endast besättas av hästägare (finansiären av hela sporten). Vi föreslår också att det blir en tydlig delning mellan ett ST som travförbund och ett kommersiellt bolag. En andra rond kring omorganiseringen av ST är nu officiellt aviserad och vi är beredda.

Man kan tycka att ett hästägarperspektiv borde kunnat ena oss aktiva i kampen för att förbättra förutsättningarna för hästägaren. Men tyvärr är sanningen inte så enkel. Istället för att se travnäringen ur ett helikopterperspektiv, finns det de som borrar ner sina huvuden i sanden och krampaktigt håller fast i personliga positioner och makt. Den märkligaste i raden av senaste tidens agerande är då ASVT:s företrädare meddelar att man kommer att blockera alla förslag som inte innebär att BAS blir delägare av ST.

I ÅTHF förstår vi inte hur man tänker (om man tänker?). Hela perspektivet faller i sin orimlighet eftersom ST grundades av travsällskapen, som i sin tur grundats av lokala hästägare. Hur kan man som BAS anse sig som ägare – när man dessutom lever på bidrag från ST. Det är ju snarare ST som är ägare av BAS genom sin finansiering. Och vad är det för företrädare som fokuserar på att blockera förslag – istället för att stå upp och vara konstruktiv och kreativ?

Vi håller helt med NÄTs Solvallaföreträdare Björn Damm, när han skriver att travsporten behöver en effektiv och beslutsmässig organisation. Denna ska inte bara anpassas till en helt ny spelmarknad utan också fungera med trovärdighet, både gentemot utövarna och mot omvärlden samt vara i samklang med både gällande svensk- och EU lagstiftning.

Åby Travhästägareförening fortsätter således på inslagen väg att jobba både för ett framgångsrikt samarbete mellan alla våra intresseorganisationer på hemmabanan. Men också för en ny effektiv centralorganisation. Samt att det bildas aktiebolag med tydligt avgränsande verksamheter för effektivisering av svensk travsports förutsättningar att ge bättre återkastning i form av högre prismedel för oss finansiärer – hästägarna.